Regulamin dla Wystawców

TATTOO SPOT ZAKOPANE W DNIACH 16-17 czerwca 2018 R.

Organizator: Orakon Tomasz Janicki, ul. Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków

NIP: 6371969684, REGON: 12247968

§ 1.

Oświadczenie Organizatora

Organizator oddaje Najemcy w najem na czas trwania Tattoo Spot ZAKOPANE wyznaczony teren,
wydzielony, z przeznaczeniem na prowadzenie ściśle określonej działalności tatuatorskiej zwanej
dalej stoiskiem.

§ 2.
Przedmiot najmu

1. Organizator oddaje, a Najemca bierze w najem stoisko o łącznej powierzchni __________ .
2. Na stoisku będzie się znajdował następujący asortyment: Stoły, krzesła, gniazdka oraz worki na
śmieci, woda destylowana, ręczniki papierowe, folia, pojemniki na igły, 2 wejściówki Vip (przy
zakupie 2 metrów bieżących).
3. Organizator nie odpowiada za warunki pogodowe podczas trwania imprezy, oraz za
konsekwencje z tym związane.
4. Organizator nie zapewnia na powierzchni stoiska dostępu do bieżącej wody.
5. Organizator nie wyraża zgody na podnajem przez Najemcę przedmiotu najmu podmiotom i
osobom trzecim.

§ 3

Zakres i czas działalności Najemcy

1. Najemca zobowiązuje się wykorzystać najmowaną powierzchnię do prowadzenia działalności
zgodnie z deklarowanym profilem, zakazana jest zmiana charakteru, bez pisemnej zgody
Organizatora.
2. Najemca zobowiązany jest do rozstawienia stoiska na określonej umową powierzchni, w okresie
od 15 CZERWCA 2018 r, od godz. 17; a najpóźniej do dnia16 CZERWCA 2018r. do godziny 11.00,
oraz do usunięcia stoiska do dnia 16 CZERWCA 2018r. do godziny 21.00.

§4.
Sposób rozliczeń:

1. Czynsz najmu na kwotę : 400 pln – słownie: czterysta złotych netto, (492 pln brutto), za
bieżący metr powierzchni wynajmowanej.
2. Najemca zobowiązany jest dokonać zapłaty czynszu najmu w kwocie wskazanej w ust. 1
– 50% kwoty na konto Organizatora- stanowiącej zadatek, Zadatek płatny w wysokości 50%
płatny na Raiffeisen Polbank przed wydarzeniem (wpłata zadatku gwarantuje rezerwację
powierzchni)
BIC/SWIFT: RCBWPLPW
PLN: PL46 1750 0012 0000 0000 2588 1494
EUR: PL05 1750 0012 0000 0000 2882 9868
PAYPAL:PAYPAL@ORAKON.PL
– 50% kwoty w 2-gim dniu trwania TATTOO SPOT ZAKOPANE.

§ 5.
Obowiązki Najemcy

1. Najemca ma w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu następujące obowiązki:
a) utrzymywać we własnym zakresie zajmowaną powierzchnię oraz jej otoczenie w czystości, w
czasie jej trwania i po każdym dniu imprezy,
b) składować nieczystości w zamkniętych workach, które zabezpieczy Najemca, w wyznaczonych
przez Organizatora miejscach,
c) przestrzegać przepisy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe, bhp oraz stosować się do
zaleceń służb mundurowych i przedstawicieli Organizatora,
d) najemca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody będące wynikiem jego działalności
wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim.
2. Najemca po zakończeniu najmu powierzchni przywróci miejsce do stanu pierwotnego .

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub nie będzie
mieć zastosowania, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą
do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym najbardziej odpowiadającym pierwotnym
intencjom i celom Stron.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
3. Uczestnictwo w imprezie masowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem:
– Regulaminu dla wystawców
– Regulaminem imprezy masowej dla uczestników
– Cennikiem TATTOO SPOT ZAKOPANE .
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia, miejsca eventu, oraz
ewentualnego odwołania imprezy.

 

Pobierz regulamin (PDF)